ماه: ژانویه 2020

یهود ستیزی در جهان

سخنان اخیر امانوئل مکرون در ارتباط با گسترش یهود ستیزی در فرانسه بسیار جالب توجه است. یهود ستیزی در تمامی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان روز به روز...

کمتر از 30 ثانیه